11 augustus, 2014

Aandeel duurzaam gecertificeerde koffie stijgt naar 50%

Om de ambities van de koffiesector op het gebied van duurzame ontwikkeling van de koffieketen kracht bij te zetten heeft de KNVKT eind 2010 een intentieverklaring ondertekend. Via het hieruit voortgevloeide actieplan 'Verduurzaming: van oorsprong tot kopje' zijn per stap in de keten zowel op bedrijfs- als op sectorniveau een verscheidenheid aan concrete projecten geïnitieerd die bijdragen aan verduurzamen van de keten.

In de intentieverklaring is de doelstelling uitgesproken dat eind 2015 driekwart van alle koffie op de Nederlandse markt duurzaam gecertificeerd is. Met deze ambitieuze doelstelling is destijds een stip op de horizon gezet om te laten zien waar we als sector naartoe willen werken. Uit recente metingen onder leden van de KNVKT blijkt het aandeel duurzame gecertificeerde koffie* op de Nederlandse markt in 2013 gegroeid naar 50%! Dit percentage ligt ver boven het internationale gemiddelde (ong. 15%) en toont aan dat de Nederlandse koffiesector een toonaangevende koploper is in de verduurzaming van haar keten. Het hoge aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt onderstreept de inspanningen op zowel bedrijfs- als sectorniveau. Daarnaast is de methodiek die door de KNVKT voor de meting wordt gehanteerd onlangs door het Centraal Burau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geverifieerd.

Duurzame ontwikkeling gaat verder dan aanbod gecertificeerde koffie

Naast deze groei in het aandeel duurzaam gecertificeerd zien bedrijven binnen de sector verschuivingen in de opvatting van het begrip 'duurzame ontwikkeling' en de manier waarop invulling wordt gegeven aan het verduurzamen van de ketens. Tegelijkertijd staat door de effecten van een veranderend klimaat en een wereldwijd toenemende vraag naar koffie het aanbod duurzaam geproduceerde koffie onder druk. Dit blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde Coffee Barometer 2014 (een gezamenlijke publicatie van Hivos, Solidaridad, Oxfam Novib, IUCN-NL en WNF), welke inzicht geeft in de impact die klimaatverandering richting de (nabije) toekomst zou kunnen hebben op de productie van koffie. Bedrijven kijken daarom kritisch hoe de uitdagingen in koffieproducerende landen ook richting de toekomst effectief aangepakt kunnen blijven worden. Binnen dit proces blijft certificering een belangrijk instrument voor het verder aanjagen en inzichtelijk maken van verduurzaming binnen de keten. Om duurzame productie verder op te schalen is focus op internationale samenwerking tussen ketenpartners van toenemend belang. Daarom is de KNVKT één van de oprichters van het IDH Sustainable Coffee Program (SCP); een internationaal privaat/publiek initiatief dat is gericht op het versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie.   

De inspanningen van de Nederlandse sector voor een verdere verduurzaming van de hele keten, zowel in de landen van oorsprong als in de verdere verwerking van koffie in Nederland, blijft centraal staan voor de KNVKT. lees hier meer over de activiteiten van de KNVKT op het gebied van verduurzaming

 


 

*Onder duurzaam gecertificeerde koffie wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van één van de keurmerken Max Havelaar, Biologisch, Utz Certified, Rainforest Alliance of die geproduceerd is onder de systemen van de leden van de ISEAL Alliance.