15 februari, 2013

Koffiesector zet zich in voor duurzame keten

De koffiesector ondertekende op donderdag 14 juni een Green Deal met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Jantien Rutte (vicevoorzitter van de KNVKT) ondertekende de Green Deal namens de koffiebranche.

De KNVKT vertegenwoordigt 98% van de hele koffie- en theebranche. In totaal waren 350 Green Deals bij het ministerie van EL&I ingediend waarvan er 60 zijn gehonoreerd.

De bijeenkomst vond plaats in de Broodfabriek in Rijswijk. Green Deal ondertekening door Jantien Rutte (KNVKT) en minister Verhagen en staatssecretaris Atsma De koffiesector ondertekende op donderdag 14 juni een Green Deal met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Jantien Rutte (vicevoorzitter van de KNVKT) ondertekende de Green Deal namens de koffiebranche. De KNVKT vertegenwoordigt 98% van de hele koffie- en theebranche. In totaal waren 350 Green Deals bij het ministerie van EL&I ingediend waarvan er 60 zijn gehonoreerd. De bijeenkomst vond plaats in de Broodfabriek in Rijswijk. Green Deal ondertekening door Jantien Rutte (KNVKT) en minister Verhagen en staatssecretaris Atsma.

De koffiesector ondertekende op donderdag 14 juni een Green Deal met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Jantien Rutte (vicevoorzitter van de KNVKT) ondertekende de Green Deal namens de koffiebranche. De KNVKT vertegenwoordigt 98% van de hele koffie- en theebranche. In totaal waren 350 Green Deals bij het ministerie van EL&I ingediend waarvan er 60 zijn gehonoreerd. De bijeenkomst vond plaats in de Broodfabriek in Rijswijk.

Intentieverklaring: Een Duurzame Koffieketen van Oorsprong tot Kopje

De KNVKT heeft eind 2010 een intentieverklaring afgegeven waarin de gehele Nederlandse sector streeft naar drie kwart duurzame koffie in 2015. De intentieverklaring identificeert de belangrijkste actiegebieden in de keten: van oorsprong tot koffiekopje. Uitgangspunt is te komen tot een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. De intentieverklaring is uitgewerkt in een actieplan duurzame koffie 2011-2015. Dit vormt de basis voor onze Green Deal met de overheid.

Oorsprong

De koffiesector staat voor de uitdaging om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzaam gecertificeerde koffie bij een wereldwijd toenemende vraag. Om dit te bereiken is internationale samenwerking noodzakelijk. Daarom werkt de KNVKT mee aan het IDH koffieprogramma. Het programma is gericht op het versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie. Ook onderzoekt de KNVKT samen met het ministerie van EL&I of de kennis en kunde van Nederlandse kennisinstellingen kan worden gebruikt om boeren effectiever en efficiënter te trainen. Niet in de laatste plaats werkt de sector aan goede overheidsrelaties in productielanden bijvoorbeeld via de inzet van Nederlandse landbouwraden.

Transport

Door middel van slim transport door de keten heen streeft de Nederlandse koffiesector naar een reductie van met name het aantal vrachtwagenkilometers. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer over water of per spoor, gecombineerd vervoer of het optimaliseren van locaties voor magazijnen of distributiecentra. Hiermee werkt de sector aan het verminderen van haar kooldioxide uitstoot.

Productie

De verantwoordelijkheid van koffiebedrijven voor een duurzame productie geldt ook voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting door verpakkingen en energiebesparing spelen hierbij een belangrijke rol. In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) heeft de sector zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen voor energie-efficiënte productie door procesoptimalisatie maar ook door innovatie door middel van projecten die zich richten op het behalen van milieuwinst in de keten.

Consumptie

Meer dan de helft van het energieverbruik in de koffieketen vindt plaats bij het zetten en warm houden van koffie. Een kleine besparing levert direct al forse winst op. De KNVKT voelt zich mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de energie efficiency van het 'at home' koffiezetten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft zij zichzelf tot doel gesteld om partijen bijeen brengen te brengen die elkaar inspireren en bewegen tot duurzame innovaties om zo een substantiële energie-efficiencyverbetering te bereiken.

GreenDeal KNVKT small

Luister hier naar een uitzending van BNR Duurzaam over de Green Deals met aandacht voor de Green Deal van de koffiesector.

Meer informatie over het werkveld 'Duurzame Ontwikkeling' vindt u hier.