16 mei, 2017

Koffie & klimaat in het nieuws

Vandaag besteed NRC Next aandacht aan de klimaatuitdaging waarvoor wij allen staan, ditmaal specifiek de gevolgen voor onze dagelijkse kopjes koffie. Zoals dit stuk inzichtelijk maakt is klimaatverandering voor de koffieteelt een hedendaagse uitdaging. De koffiesector zet zich actief in om de CO2 uitstoot binnen de koffieketen zo veel mogelijk te reduceren. Door zowel inzicht te krijgen in het probleem als maatregelen te nemen.

De koffieteelt heeft last van klimaatverandering, en kijkt daarom ook naar haar eigen bijdrage hieraan. Om de sector hier inzicht in te verschaffen ontwikkelde de KNVKT, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Ecofys, de KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool. De tool biedt een gemeenschappelijk instrument voor de sector om op consistente wijze de broeikasgasemissies binnen de koffieketen te berekenen. Deze inzichten kunnen door bedrijven op verschillende manieren worden toegepast;  door deze mee te nemen in duurzaamheidsverslaglegging, bij het inzetten van reductieactiviteiten, of voor het beantwoorden van duurzaamheidsvragen.

Naast inzicht verschaffen, neemt men maatregelen in twee richtingen: mitigatie; de vermindering van netto emissies van broeikasgassen en adaptatie; de aanpassing aan een veranderend klimaat. Naast het uitwerken van klimaatscenario’s en kennisopbouw- en uitwisseling worden er ook in de koffieproductie teeltmaatregelen genomen. Resistentieveredeling, innovatieve irrigatiesystemen, waterconservering, gewasrotatie, droogtetolerante gewassen, schaduwmanagement, het vergroten van de biodiversiteit, het aanbrengen van ruimtelijke scheiding (om verspreiding van ziekten te voorkomen), de verbetering van het mestmanagement en gebruik van andere meststoffen, behoud en herstel van koolstof en stikstof in gecultiveerde bodems, de benutting van methaan uit mest via vergisting voor energieproductie, zijn hier enkele voorbeelden van.

De koffie van de toekomst garanderen kunnen we in Nederland niet alleen. Hier wordt ten slotte geen koffieboon geteeld. Daarom werken bedrijven uit de sector bijvoorbeeld binnen het Global Coffee Platform en de Sustainable Coffee Challenge om deze uitdagingen ook gezamenlijk aan te gaan.

Koffie & Klimaat - In het nieuws

Bronnen:

The Climate Institute, ‘A brewing storm: The climate change risks to coffee’

WWF, ‘Factsheet klimaatverandering: oorzaken en gevolgen’

Agriholland, ‘Dossier Klimaatverandering en landbouw’