Gedragscode Mededingingsrecht

Uitgangspunt

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De code is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werk van de vereniging: de medewerkers van het verenigingsbureau, maar bijvoorbeeld ook bestuurs- en commissieleden ("deelnemers").

De KNVKT wil niet betrokken zijn bij besprekingen of besluiten die op gespannen voet staan of in strijd zijn met de regels van het mededingingsrecht. De KNVKT hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de gehele branche en het verstrekken van informatie.

Medewerkers en bestuurs- of commissieleden van de KNVKT zijn verplicht gevallen van (vermoedelijke) inbreuk te melden bij de directeur, die indien noodzakelijk het bestuur zal informeren en in overleg extern juridisch advies zal inwinnen. De gedragscode zal worden aangepast aan relevante wijzigingen in het mededingingsrecht of de NMa Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen.

Aanleiding

Sinds 1998 is de nieuwe Mededingingswet van kracht. Deze is gebaseerd op Europese regels, waarin verboden mededingingsafspraken als volgt worden omschreven: "Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst." Overtreding van de voorschriften uit de mededingingswetgeving kan grote financiële en publicitaire gevolgen hebben voor de KNVKT en haar leden. Bij overtreding van de spelregels kan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) boetes opleggen tot maximaal 10% van de omzet van de aangesloten leden van een brancheorganisatie. Sinds 1 oktober 2007 kan de NMa deze boete ook invorderen bij de leden. Het is dus belangrijk om zorgvuldig met deze regelgeving om te gaan: vandaar deze gedragscode. Deze vormt een aanvulling op de statuten van de KNVKT.

Lees onze gedragscode hier: