Transport

Door middel van slim transport door de keten heen streeft de Nederlandse koffiesector naar een reductie van met name het aantal vrachtwagenkilometers. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer over water of per spoor, gecombineerd vervoer of het optimaliseren van locaties voor magazijnen of distributiecentra. Hiermee werkt de sector aan het verminderen van haar kooldioxide uitstoot.

 

Activiteiten

Meerjarenafspraken Energie-Efficiency

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) nemen bedrijven diverse ketenmaatregelen op het gebied van groen transport. Hierbij kan gedacht worden aan gecombineerd vervoer, een reductie van transport momenten, maatregelen op het vlak van personal mobility of green barge.

Lean and Green

lean-and-greenLean and Green stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Lean and Green maakt daarbij onderscheidt in goederenmobiliteit en personenmobiliteit. De KNVKT heeft eind 2012 samen met Connekt en het Netwerk Agrologistiek een workshop georganiseerd over groen transport. In 2013 gaan de KNVKT en haar leden verder aan de slag met maatregelen op het gebied van energiezuinig transport, ook in het kader van Lean and Green.

Duurzaam zeetransport

Koffie wordt over water vervoert vanuit ruim 70 koffieproducerende landen. De KNVKT heeft in Europees verband regelmatig overleg met de transportsector over een verlaging van de milieu-impact van zeetransport.