Transport

Door middel van slim transport door de keten heen streeft de Nederlandse theesector naar een reductie van met name het aantal vrachtwagenkilometers. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer over water of per spoor, gecombineerd vervoer of het optimaliseren van locaties voor magazijnen of distributiecentra. Hiermee werkt de sector aan het verminderen van haar kooldioxide uitstoot.

Activiteiten

Meerjarenafspraken Energie-Efficiency

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) nemen bedrijven diverse ketenmaatregelen op het gebied van groen transport. Hierbij kan gedacht worden aan gecombineerd vervoer, een reductie van transport momenten, maatregelen op het vlak van personal mobility of green barge.

Lean and Green

lean-and-greenLean and Green stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Lean and Green maakt daarbij onderscheidt in goederenmobiliteit en personenmobiliteit. De KNVKT heeft eind 2012 samen met Connekt en het Netwerk Agrologistiek een workshop georganiseerd over groen transport.