Contaminanten & Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Contaminanten zijn stoffen die onbedoeld in levensmiddelen aanwezig kunnen zijn en worden ook wel 'verontreinigingen' genoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde zware metalen zijn. Ze kunnen bijv. afkomstig zijn uit het milieu of de bodem bij een plantage. Ook kunnen residuen ontstaan tijdens het verbouwen van koffie of thee door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kunnen stoffen gevormd worden tijdens de verwerking van levensmiddelen, zoals acrylamide (bij verhitting). Voor een aantal van deze stoffen heeft de Europese Unie wetgeving ontwikkeld, bijvoorbeeld EU Verordening 1881/2006 voor bepaalde verontreinigingen en EU Verordening 396/2005 voor gewasbeschermingsresiduen. Om de hoeveelheid residuen van gewasbeschermingsmiddelen binnen veilige niveaus te houden heeft de Europese Unie maximum residulimieten (MRLs) vastgesteld voor diverse productcategorieën, en Maximum limieten (ML's) voor contaminanten. De KNVKT levert een actieve bijdrage aan het verkrijgen van goede normering door het beschikbaar stellen van kennis aan de overheid. Ook als er nog geen specifieke regelgeving bestaat op een bepaald gebied, mogen alleen veilige producten op de markt gebracht worden.