Wetgeving & Kwaliteit

De levensmiddelenindustrie is een dynamische omgeving die constant zoekt naar innovaties en optimalisatie van zijn producten. Maar ook kwaliteit en voedselveiligheid zijn continu van het grootste belang om het vertrouwen van de consument optimaal te waarborgen.

 

Wet- en regelgeving

De Algemene Levensmiddelen Verordening, ook wel General Food Law genoemd, vormt de basis voor levensmiddelenwetgeving en voedselveiligheid in Europa. Deze Verordening stelt eisen aan de volledige voedselketen, van boer tot consument. Er bestaat een breed spectrum aan nationale en Europese regels op het gebied van levensmiddelen. Wetgeving is daarnaast ook constant onderhevig aan veranderingen vanwege nieuwe wetenschappelijke of technologische inzichten.

De laatste jaren wordt steeds meer wetgeving op Europees niveau geregeld die doorgevoerd wordt in nationale wetgeving. In Nederland zijn de regels voor levensmiddelen vastgelegd in de Warenwet. De Warenwet stelt, net als de Algemene Levensmiddelenverordening, dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. De Nederlandse Warenwet is een zogeheten raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen.

Regulering via de Europese Unie (EU) biedt meer harmonisatie en bevordert het vrije verkeer van goederen. De KNVKT beschouwt dit als een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd is de KNVKT van mening dat wetsontwerpen en de implementatie ervan wel zo dient te zijn geformuleerd dat deze de koffie- en theeindustrie niet mag schaden.

 De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, is in Nederland het publiekrechtelijke overheidsorgaan dat toezicht houdt op de voedselveiligheid en de naleving van warenwettelijke eisen. De NVWA opereert binnen de hele productieketen: van grondstof en hulpstof tot eindproduct. De NVWA hanteert de zogeheten horizontaal toezicht benadering. Deze handhavingsstrategie gaat uit van vrijwillige naleving van wet- en regelgeving door bedrijven, instellingen en consumenten. In het kader hiervan worden afspraken (convenanten) gemaakt met het bedrijfsleven waarbij meer eigen verantwoordelijkheid bij deze bedrijven ligt.

De KNVKT hecht grote waarde aan gezonde en veilige koffie- en theeproducten en besteedt veel aandacht aan de wet- en regelgeving die voor onze branche van belang is. Dit vergt kennis en inzicht in wetgeving en voedselveiligheid; bij de bedrijven zelf, maar ook bij de KNVKT die hierin haar leden actief ondersteunt.

Een van de kernactiviteiten van de KNVKT is het volgen van en het anticiperen op de ontwikkelingen binnen de levensmiddelenwetgeving. Door tijdig in overleg te treden met de beleidsmakers wordt een coherent beleid nagestreefd voor de branche ter bevordering van een optimale bedrijfsvoering. De KNVKT werkt binnen het werkgebied wetgeving & kwaliteit nauw samen met verschillende nationale en Europese koepelorganisaties.